Archiv událostí

07/11/2018 Lékař hudebníků MUDr. Pavel Drbal na Opera Plus: Snášet bolest je nebezpečné hrdinství

V dalším článku cyklu “Jak medicína pomáhá hudebníkům” na portálu www.operaplus.cz vysvětluje MUDr. Pavel Drbal příčinu bolestí zad souvisejících s hrou na hudební nástroj a zmiňuje varovné příznaky.
30/9/2018 Nový článek na OperaPlus

Šéf České společnosti pro medicínu hudebníků MUDr. Pavel Drbal otevírá nový cyklus o tom, jak medicína pomáhá hudebníkům a zpěvákům. Článek věnovaný bolesti související se hrou na hudební nástroj najdete ZDE na portálu www.operaplus.cz.25/06/2019 seminář na Konzervatoři Plzeň

Dne 25.6.2019 se na Konzervatoři Plzeň konal seminář MUDr. Pavel Drbala a Mgr. Gabriely Trněné tematicky věnovaný správnému držení těla. V teoretické části byli studenti a pedagogové konzervatoře seznámeni se základními principy postury a stabilizace trupu při hře na hudební nástroj nebo zpěvu. V praktické části se přednášející věnovali menším skupinkám posluchačů, individuálně korigovali posturální návyky studentů a demonstrovali vhodná cvičení. Nejen plný přednáškový sál, ale především chápavé dotazy a pohotové připomínky ukázaly velký zájem pedagogů a studentů o danou problematiku.

 

 


Seminář prevence pohybových obtíží u hudebníků

V letním pololetí školního roku 2018/2019 proběhly semináře pro studenty VI. – VIII. ročníku Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Gabriely Trněné. Semináře byly učeny v rámci tělesné výchovy pod záštitou Alexandry Svobodové a týkaly se prevence pohybových obtíží u hudebníků. Seminář byl rozdělen na teoretickou část, kde byly podrobněji rozebrány různé přístupy práce s tělem, a praktickou ukázku cvičení, které mohou studenti samostatně využít. Ze zájmu školy o takovou akci a i ze zájmu studentů jsme byli nadšení.

 

 

 


 

12/01/2019 workshop “fokální dystonie klavíristů” s MUC. Juliem Gruendahlem 

pianist-1149172_640

12. ledna 2019 se v pražské ordinaci naší kolegyně a členky výboru Společnosti MUDr. K. Zelenayové uskutečnil seminář věnovaný fokální dystonii klavíristů.

Přednášející MUC. Julius Gruendahl nás seznámil s nejnovějšími poznatky o fokální dystonii. Jeho výzkum formou retrospektivní studie klavíristů s diagnózou fokální dystonie bude  v tomto roce publikován pod hlavičkou Institutu pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků v německém Hannoveru.

Videozáznam přednášky a prezentace v pdf formátu bude od března členům České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků k dispozici v uzavřené sekci našich webových stránek.

 


16/11/2018 ohlédnutí za 2. Sympoziem zdravotní péče o hudebníky

 

V pátek 16.11.2018 se konalo další sympozium naší společnosti, tentokrát v krásném sále Konzervatoře Jana Deyla. I letos jsme se setkali s obrovským zájmem z řad umělecké a zdravotnické veřejnosti. Sál byl plně obsazen.

Sympozium zahájil Dr. Christos Ioannou z Institutu pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků v německém Hannoveru přednáškou věnovanou závažnému neurologickému onemocnění hudebníků – fokální dystonii. Podrobně nás seznámil s neurofyziologickými aspekty tohoto obávaného onemocnění a příčinami jeho vzniku. Na řadě videí demonstroval nejtypičtější příklady, jak se fokální dystonie projevuje u různých nástrojů a nastínil strategii léčby. Zejména způsoby terapie byly předmětem plodné diskuze.

Jako další přednášející jsme měli tu čest přivítat paní primářku MUDr. Jitku Vydrovou, naší přední hlasovou specialistku, která erudovaně pohovořila o funkčních i strukturálních poruchách zpěvního hlasu. Kromě vysoké odborné úrovně přednáška zaujala i svým humorem. Na poutavé audiovizuální prezentaci jsme měli mimo jiné možnost vidět, jak vypadá hlasový trakt pěvců na magnetické rezonanci v reálném čase, či porovnat videozáznamy z laryngoskopu se souběžným reálným hlasem pacienta. Seznámeni jsme byli také s nejnovějším výzkumem na poli foniatrie. V přednášce nezůstala opominuta ani zásadní role bránice při tvorbě hlasu a její funkce při správném držení těla.

Sympozium ukončil MUDr. Pavel Drbal, který se ve svém příspěvku soustředil na problematiku bolesti související s hrou na hudební nástroj. Pojednal o nejčastějších lokalizacích bolestí u hudebníků. Poté podrobněji přiblížil neurologická a ortopedická onemocnění, která mohou být zapříčiněna nevhodnou technikou hry nebo vyvolána špatným držením těla. Výklad dokreslil četnými kazuistikami z vlastní praxe a zdůraznil zásadní význam kvalitní umělecké pedagogiky jako prevence bolestí a vážnějších organických onemocnění pohybového aparátu.

Sympozium opět přineslo jedinečnou možnost nahlédnout hlouběji do oblasti hudební fyziologie a setkat se živě s odborníky, kteří pracují na poli medicíny hudebníků. Videozáznam přednášek bude zveřejněn v uzavřené sekci našich stránek, přístupné členům společnosti.

Tuto akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

logo-farbig-jpg-format

 

 


 

23/4/2018 MUDr. Pavel Drbal, Postura – správné držení těla hudebníků a pěvců, Konservatoř Jana Deyla

Dne 23.4.2018 se v sále Konzervatoře Jana Deyla uskutečnil tříhodinový seminář MUDr. Pavla Drbala věnovaný postuře. V teoretické části pomocí přehledných obrázků a videí přednášející vysvětlil základní anatomické a funkční souvislosti. Doložil, že vedení ke správnému držení těla slouží nejen jako prevence onemocnění pohybového aparátu, ale že také přináší zlepšení technických schopností hudebníka. V druhé části semináře měli studenti a pedagogové konzervatoře možnost se aktivně seznámit s praktickými ukázkami cviků. Vznikla i plodná diskuze o budoucnosti specializované zdravotní péče o hudebníky v České republice a možnostech propojení medicíny a pedagogiky.

5D24EA5C-D0EC-45A0-AF03-A313AC310942


 

20 – 21/3/2018 Přednášky Dr. Christose Ioanou na Univerzitě Hradec Králové

Zveme Vás na dvě odborné přednášky Dr. Christose Ioanou, které se uskuteční v rámci Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové. Christos Ioanou, PhD je violista, který je absolventem Pražské konzervatoře a v současné době pracuje pod vedením Prof. Alternmüllera na Instututu pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků v německém Hannoveru. Je autorem mnoha vědeckých studií a odborných publikací.

1) úterý 20.3.18, 10:00 – 12:00, místnost F1 v Pastoračním centru Nové Albertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové, “Zdravý výkon: etiologické a psychologické faktory muskuloskeletálních poruch souvisejících s hudebním výkonem”.  Přednáška bude v českém jazyce.

2) středa 21.3.18, 11:15 – 12:00, místnost A6 v budově A Univerzity Hradec Králové. “Is my research project well designed? From brainstorming to the scientific publication.” Přednáška bude v angličtině.

 
 
 

 

4/11/2017 1. Sympozium zdravotní péče o hudebníky, Galerie HAMU

 

 

V sobotu 4. listopadu se v Galerii Hudební fakulty AMU uskutečnilo Sympozium zdravotní péče o hudebníky. Překvapil nás obrovský zájem umělecké a zdravotnické veřejnosti. Galerie byla obsazena téměř do posledního místa. Zúčastnilo se přes 100 posluchačů, studentů hudby, hudebních pedagogů, výkonných umělců, hudebních amatérů, fyzioterapeutů i lékařů. Podle rezervační listiny se na Sympozium dostavili i zahraniční hosté z Německa, Slovenska, Běloruska a Srbské republiky. Moc děkujeme všem přítomným, kteří spoluvytvořili v Galerii úžasnou atmosféru!

Většina přednášejících zaujala přítomné natolik, že jejich časová dotace nemohla stačit na zodpovězení všech dotazů
Hlavní host – prof. Eckart Altenmüller krátce zmínil systém práce institutů zabývající se medicínou hudebníků v Německu. Ve své vynikající interaktivní přednášce se věnoval nejčastějším a nejtypičtějším onemocněním hudebníků včetně pověstné fokální dystonie. Demonstroval, jaký druh chování hudebníka vede nejvíce ke vzniku fyzických obtíží a na několika případech přiblížil postup léčby. Také nastínil nejčastější chybné strategie při cvičení.

Druhým hostem byl přední český audiolog MUDr. Tomáš Talach, který ve svém příspěvku, pojednávajícím komplexně o fyziologii sluchu a jeho poruchách při nadměrné expozici zvuku a hluku, seznámil posluchače se základními možnostmi časné diagnostiky, prevence a léčby. Tato prezentace vzbudila dlouhou diskuzi nejen o fyziologii sluchu, ale i o praktických otázkách profesionálního poškození sluchu.

Sympozium zakončil MUDr. Pavel Drbal, který ve své přednášce věnované, nejčastějšímu problému hudebníků, držení těla vysvětlil základní anatomické a funkční souvislosti. Zevrubně vysvětlil funkci stabilizačního systém trupu a vysvětlil jeho význam pro držení děla. Nejen teoreticky, ale i na praktických příkladech doložil, že vedení ke správné postuře slouží nejen jako prevence funkčních i nevratných strukturálních postižení pohybového aparátu, ale že také přináší zlepšení technických schopností hudebníka a mělo by být součástí umělecké pedagogiky.

Sympozium tak přineslo jedinečnou možnost během jednoho půldne nahlédnout do většiny nejvýznamnějších oblastí medicíny hudebníků. Zkvalitňování léčebné péče o hudebníky, které si naše společnost vytyčila jako jeden ze základních cílů, není jednosměrný proces. Spolupráce s hudebníky přínáší lékařům nenahraditelné informace, díky kterým mohou vyvíjet nové přístupy k léčbě.

 


 

4/11/2017 1.Sympozium zdravotní péče o hudeníky, Galerie HAMU

Sympozium otevře profesor Eckart Altenmüller, lékař, hudebník a šéf Německé společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků (Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin), propagátor a vůdčí osobnost tohoto oboru v evropském a světovém měřítku. Pohovoří o smyslu tohoto oboru pro všechny hudebníky, léčbě i prevenci potíží a onemocnění.

Dalším přednášejícím bude známý český audiolog a foniatr MUDr. Tomáš Talach. Tématem jeho přednášky bude citlivé téma ochrany sluchu hudebních profesionálů – rizika a přístup k jejich minimalizaci, možnosti časné diagnostiky a léčby poruch sluchu z nadměrné expozice zvuku.

Poslední příspěvek přednese MUDr. Pavel Drbal, lékař České Filharmonie a rehabilitační specialista. Zabývat se bude nejčastějším fyzickým problémem všech hudebníků – držením těla při hře na nástroj. S použitím praktických ukázek vysvětlí základní poruchy postury a možnosti jejich korekce rehabilitační léčbou.

eckart-altenmueller-102-resimage_v-variantSmall24x9_w-640

Prof. Altenmüller je profesor oboru hudební fyziologie a medicíny hudebníků a ředitel Institutu hudební fyziologie a medicíny hudebníků při Vysoké škole pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru. Založil a je místopředsedou Německé společnosti pro hudební fyziologii a medicinu hudebníků. V oboru neurofyziologie a neuropsychologie hudebníků patří celosvětově mezi přední vědce.


Tuto akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Hudební akademie muzických umění.

logo-farbig-jpg-format   amu-logo-05