Medicína hudebníků

Zveme Vás na 7. Sympozium péče o hudebníky, které se koná 11. listopadu (akce již proběhla).

Více informací a registrace vstupenek zde

Hra na hudební nástroj patří mezi psychicky i fyzicky nejnáročnější lidské činnosti.  Jejím specifikem je neustálé balancování na fyziologických a psychologických hranicích jedince. Tělo hudebníka je v plné míře součástí a nástrojem vytváření hudby a jeho zdravotní stav zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výkonu.

Dlouhodobé setrvávání v nepřirozených a často asymetrických pozicích, spojené s držením váhy nástroje, požadavky na precizní koordinaci a rychlost pohybů, trvalá psychická zátěž a také dlouhodobá expozice hlasitému zvuku mohou mít značný dopad na zdraví hudebníka. Náročnost tohoto povolání spočívá především v požadavcích na výkon a bezchybnost a je ho bez nadsázky možno přirovnat k výkonům špičkových sportovců. Jejich odborný výcvik je ale mnohem důrazněji zaměřen na překonávání mentálních bariér a tělesných limitů. Pro hudebníky u nás tak komplexní školení zatím není k dispozici.

Na základě epidemiologických studií bylo prokázáno, že až čtyřicet pět procent studentů hudby během svého studia vyhledalo lékařskou pomoc v souvislosti s předmětem studia a až dvě třetiny profesionálních hudebníků trpí symptomy a onemocněními specifickými pro své zaměstnání. Mnohdy i na první pohled banální zranění může přinést trvalé následky, které umělce vyřadí ze špičkové umělecké činnosti.

Lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění souvisejících s provozováním hudby, se nazývá medicína hudebníků.  Jedná se o integraci specializací, které se v rámci svého oboru zaměřují na oblast interpretace hudby specifičtějším způsobem. Na léčebné péči o hudebníky spolupracují rehabilitační lékaři, otorinolaryngologové, neurologové, ortopedi i zubní lékaři. Z dalších terapeutických specializací jsou pro obor nezbytní fyzioterapeuti a psychologové. Lékař hudebníků je zodpovědný za správnou volbu terapeutické metody, koordinaci léčebné péče a vyhodnocování jejích výsledků. Stává se překladatelem mezi jazykem instrumentalistů či zpěváků a odborným jazykem lékařů a terapeutů. Jeho znalosti musí zahrnovat více medicínských oborů a mít i přesah do oborů uměleckých. Na medicínu hudebníků se proto zaměřují především lékaři, kteří mají k hudbě úzký vztah nebo ji sami aktivně provozují. Medicína hudebníků zahrnuje péči jak o profesionální interprety, tak i amatérské hráče.

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, z.s. vznikla jako odborná základna této lékařské disciplíny v České republice. Naším cílem je prohlubování spolupráce mezi odborníky jednotlivých medicínských oborů a jejich sdružování s hudebními interprety a pedagogy. Vytváříme databázi lékařů a výzkumných pracovníků, jejichž zaměření a zkušenosti se přímo dotýkají medicíny hudebníků. Výměna informací má vést k základnímu poslání společnosti, kterým je zkvalitňování léčebné péče o hudebníky. Kromě edukační a preventivní činnosti, která zahrnuje spolupráci se základními uměleckými školami, konzervatořemi, hudebními vysokými školami a velkými uměleckými subjekty (orchestry a operními domy) se naše společnost zaměřuje na koordinaci vědeckého výzkumu na poli hudební fyziologie a patofyziologie. Pro pacienty, kteří potřebují orientaci v léčbě či odbornou pomoc při hledání vhodného specialisty nabízíme informační a poradenskou službu. Naše spolupráce na odborné bázi zahrnuje i kontakty se zahraničními pracovišti a mezinárodními osobnostmi v oboru. Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, z.s. si klade za cíl sloužit hudbě, která je významnou součástí našeho nehmotného kulturního dědictví, a zlepšovat pracovní podmínky umělců.