2. Sympozium zdravotní péče o hudeníky

16.11.2018 ohlédnutí za 2. Sympoziem zdravotní péče o hudebníky

V pátek 16.11.2018 se konalo další sympozium naší společnosti, tentokrát v krásném sále Konzervatoře Jana Deyla. I letos jsme se setkali s obrovským zájmem z řad umělecké a zdravotnické veřejnosti. Sál byl plně obsazen.

Sympozium zahájil Dr. Christos Ioannou z Institutu pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků v německém Hannoveru přednáškou věnovanou závažnému neurologickému onemocnění hudebníků – fokální dystonii. Podrobně nás seznámil s neurofyziologickými aspekty tohoto obávaného onemocnění a příčinami jeho vzniku. Na řadě videí demonstroval nejtypičtější příklady, jak se fokální dystonie projevuje u různých nástrojů a nastínil strategii léčby. Zejména způsoby terapie byly předmětem plodné diskuze.

Jako další přednášející jsme měli tu čest přivítat paní primářku MUDr. Jitku Vydrovou, naší přední hlasovou specialistku, která erudovaně pohovořila o funkčních i strukturálních poruchách zpěvního hlasu. Kromě vysoké odborné úrovně přednáška zaujala i svým humorem. Na poutavé audiovizuální prezentaci jsme měli mimo jiné možnost vidět, jak vypadá hlasový trakt pěvců na magnetické rezonanci v reálném čase, či porovnat videozáznamy z laryngoskopu se souběžným reálným hlasem pacienta. Seznámeni jsme byli také s nejnovějším výzkumem na poli foniatrie. V přednášce nezůstala opominuta ani zásadní role bránice při tvorbě hlasu a její funkce při správném držení těla.

Sympozium ukončil MUDr. Pavel Drbal, který se ve svém příspěvku soustředil na problematiku bolesti související s hrou na hudební nástroj. Pojednal o nejčastějších lokalizacích bolestí u hudebníků. Poté podrobněji přiblížil neurologická a ortopedická onemocnění, která mohou být zapříčiněna nevhodnou technikou hry nebo vyvolána špatným držením těla. Výklad dokreslil četnými kazuistikami z vlastní praxe a zdůraznil zásadní význam kvalitní umělecké pedagogiky jako prevence bolestí a vážnějších organických onemocnění pohybového aparátu.

Sympozium opět přineslo jedinečnou možnost nahlédnout hlouběji do oblasti hudební fyziologie a setkat se živě s odborníky, kteří pracují na poli medicíny hudebníků. Videozáznam přednášek bude zveřejněn v uzavřené sekci našich stránek, přístupné členům společnosti.

Tuto akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti.